Vítejte na strankach soudní tlumočnice Mgr. Ludmily Baskakové

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Začátek smluvního vztahu
  Smlouva mezi překladatelem a zákazníkem vzniká na základě objednávky překladu nebo tlumočení. Objednávku je nutné zadat ústní nebo písemnou formou (v kanceláři, e-mailem, faxem, poštou), kterou překladatel potvrdí. Potvrzením závazné objednávky ze strany překladatele nabude objednávka i podmínky platnosti v plném rozsahu. V případě překladů úředních listin se soudním ověřením je nutné předat osobně v kanceláři notářsky ověřené kopie dokladů nebo originály dokladů.*

 2. Kalkulace ceny překladu a tlumočení
  Výpočet ceny překladu probíhá na základě počtu znaků nebo slov v dokumentu. 1 ns (normostrana) = 1 800 znaků včetně mezer. Údaje o počtu znaků a počtu slov jsou k dispozici v MS Word, funkce Nástroje - Počet slov. U editovatelných formátů (Word, Excel…) překladatel může sdělit cenu překladu předem, občas jen předběžný odhad. U needitovatelných formátů (obrázky, audio záznamy, pdf…) překladatel dá pouze předběžný odhad, přičemž výsledná cena se vypočte až na základě hotového překladu. Překladatel se také vždy předem domluví na případných příplatcích z důvodu expresního termínu dodání překladu (překlady na počkání, do několika hodin, více než 6 normostran za 24 hodin), odbornosti (právní, vědecké, účetnické a vysoce technické texty) nebo obtížnosti zpracování překladu (překlad z fotografií, grafické zpracování, překlad nahraného záznamu). Cena tlumočení se počítá za hodinu a záleží na obtížnosti tlumočení. Termín tlumočení a způsob dopravy k místu tlumočení se projednává dopředu kvůli časovým možnostem tlumočníka.

 3. Vyhotovení překladu
  Překladatel se zavazuje zhotovit překlad ve sjednaném termínu, kvalitě a za sjednanou cenu a předat ji dohodnutým způsobem. Zákazník je povinen přijetí přeloženého textu potvrdit, nestane-li se tak do 24 hodin, považuje se tato zakázka za splněnou a překladateli vzniká právo vystavit fakturu a zákazníkovi vzniká povinnost tuto fakturu uhradit v řádném termínu, uvedeném na faktuře. Překladatel neručí za případné porušení autorského práva zákazníkem. Překladatel ručí za přeložené texty do výše jejich ceny.

 4. Důvěrnost informací
  Překladatel považuje veškeré informace, získané na jednáních se zákazníky, z tlumočení, ze zakázek nebo z textů poslaných k cenové kalkulaci překladu za důvěrné. Obsahuje-li text, který je předmětem objednávky, odborné a jinak zvláštní výrazy, zkratky apod., je zákazník povinen předat překladateli seznam používané příslušné terminologie v příslušném jazyce nebo poskytnout jiné pomocné materiály. Překladatel se zavazuje uchovat v tajnosti všechna jednání spojená s předmětem plnění a dále se zavazuje, že bude považovat všechny materiály, které mu zákazník předloží, za přísně důvěrné.

 5. Cena překladu a tlumočení
  Za objednaný překlad a tlumočení překladatel vystaví fakturu nebo příjmový pokladní doklad, jejichž splatnost je dle dohody se zákazníkem buď předem, zálohou nebo po uplynutí nějaké doby. V případě, že je překlad rozsáhlý (více než 6 normostran v jedné zakázce) nebo tlumočení je příliš obtížné (tři a více jazyků), nebo v odůvodněných případech se na podmínkách se zákazníky překladatel domlouvá individuálně (záloha za překlad, platba za překlad předem v částečné nebo plné výši atd.). Podkladem pro cenovou kalkulaci překladu je platný ceník překladatele uveřejněný na webových stránkách www.baskakova.eu případně individuální ceník překladů odsouhlasený mezi zákazníkem a překladatelem. Za poskytnuté překladatelské a tlumočnické služby se zákazník zavazuje zaplatit sjednanou cenu. Každá započatá stránka překladu se počítá jako celá. Každá započatá hodina tlumočení se počítá jako celá. Expresní poplatek (během 24 hodin) činí 100 % ceny, expresní poplatek (překlad na počkání) dle dohody. Při dlouhodobé spolupráci mohou být poskytnuty individuální ceny. Při úmyslném neodůvodněném neuhrazení objednané zakázky je překladatel oprávněn postupovat dle uvážení a přijmout příslušná opatření.

 6. Reklamace
  Zákazník má právo na reklamaci do 4 týdnů po obdržení vyhotoveného překladu, pokud překlad nebyl vyhotoven v souladu s objednávkou a v odpovídající kvalitě. Po tomto termínu se předpokládá, že je práce bez vady. Reklamace se uplatňuje písemně. Pokud překladatel uzná reklamaci objednavatele za důvodnou, zajistí na vlastní náklady korekturu, případně posudek nezávislého překladatele. V tomto případě má objednavatel nárok na slevu z ceny zakázky do výše 10%. Za případnou škodu způsobenou vadami provedeného překladu odpovídá překladatel, a to do výše ceny překladu. Překladatel neodpovídá zákazníkovi za škodu způsobenou zásahem vyšší moci. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně. Zákazník je povinen uplatnit nároky z vad zakázky u zhotovitele bez zbytečného odkladu bezprostředně poté, co je zjistí, nejpozději do 4 týdnů od převzetí překladu.

 7. Odstoupení od objednávky překladu nebo tlumočení
  Obě smluvní strany mají právo odstoupit od smlouvy tehdy, pokud se po uzavření smluvního vztahu vyskytly neodstranitelné překážky, bránící splnění závazku. To, že od smlouvy odstupuje, je strana povinna sdělit druhé straně písemnou formou (e-mail). Při zrušení překladu je zákazník povinen uhradit tu část překladu, kterou před zrušením objednávky stihl překladatel přeložit. Tato vyhotovená část, případně celý překlad, bude také zákazníkovi předána. Při zrušení nebo změně termínu tlumočení zákazník musí upozornit tlumočníka dopředu s předstihem (do 3 dní), jinak mu propadné záloha za poskytnutí tlumočnických služeb.

 8. Závěrečná ustanovení
  Znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je pro obě smluvní strany závazné. Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, jsou veškeré právní vztahy mezi smluvními stranami řešeny Obchodním zákoníkem České republiky.

 9. Tyto obchodní podmínky vstoupily v platnost 1. ledna 2010.